Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 1 użytkownik.

 • Andreee
Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Dębno lubuskie 15.04.2007 - zawody

Dębno lubuskie 15.04.2007 - zawody 10 Kwi 2007 10:38 #4394

 • Zico
 • Zico's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Posty: 108
Witam!

Zapraszam na:

,,Rolkarska 14 w Dêbnie”

Regulamin Biegu Rolkarskiego

I. Cel biegu:
1. Celem biegu jest popularyzacja jazdy na ³y¿worolkach jaka prostej formy ruchowej dla wszystkich.
2. Propagowanie zdrowego trybu ¿ycia i aktywno¶ci ruchowej w¶ród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
3. Bieg rolkarski ma równie¿ wzbogaciæ program 34 Maratonu Dêbno 2007.
4. Promocja miasta i gminy Dêbno

II. Termin i miejsce:
1. Bieg odbêdzie siê w dniu 15 kwietnia 2007, wyznaczonymi ulicami Dêbna oraz poza miastem, zalesionymi drogami na trasie jednej pêtli biegu maratoñskiego tj. Dêbno-Dargomy¶l-Cychry-Dêbno.
2. D³ugo¶æ trasy 14 km;
3. Trasa jest w 100% asfaltowa.
4. Start do biegu nast±pi ok. godz. 9.50. Rolkarze ustawiaj± siê przed zawodnikami na wózkach i biegaczami.
5. Organizator zapewnia opiekê lekarsk± w Biurze Organizacyjnym, na trasie biegu, mecie i budynku Gimnazjum Publicznego.

III. Uczestnictwo:
1. W biegu uczestniczyæ mog± osoby które 14.04 ukoñcz± 18 lat.
2. Osoby niepe³noletnie mog± startowaæ tylko za pisemn± zgod± rodzica.
3. Startuj±cy zobowi±zani s± do u¿ywania w czasie biegu kasku ochronnego. Wskazane jest równie¿ u¿ywanie ochraniaczy na nogi i rêce.
4. Warunkiem startu jest zg³oszenie zawodnika w biurze maratonu, poprzez wype³nienie formularza zg³oszeniowego, podpisanie o¶wiadczenia oraz wniesienie op³aty startowej.
5. Zg³oszenia odbywaæ siê bêd± w dniu biegu w godzinach 6.30 – 9.00 w biurze maratonu (Dêbnowski O¶rodek Kultury ul. Daszyñskiego ).
6. Op³ata startowa wynosi 15 PLN. Zawodnicy z miasta i gminy Dêbno s± zwolnieni z wnoszenia op³aty startowej.
7. Wszystkie pieni±dze uzyskane z op³aty startowej zostan± przeznaczone na organizacjê biegu.
8. W ramach wpisowego ka¿dy uczestnik otrzymuje pakiet startowy na który sk³adaj± siê :
o Numer startowy,
o Bon na posi³ek po biegu,
o Upominki ufundowane przez sponsorów,
o Worek na odzie¿,
o Okoliczno¶ciowy medal po ukoñczeniu biegu.

9. Wszyscy uczestnicy biegu s± ubezpieczeni podczas biegu od nastêpstw nieszczê¶liwych wypadków

IV . Klasyfikacje:

1. Klasyfikacja generalna kobiet.
2. Klasyfikacja generalna mê¿czyzn.


V. Nagrody:
1. Nagrody dla najlepszych w klasyfikacjach generalnych kobiet i mê¿czyzn.
2. Wyró¿nienie dla:

- najm³odszego rolkarza,
- najlepszej rolkarki i rolkarza z miasta Dêbna
- najstarszego rolkarza,
- najlepszego rolkarza z zagranicy

3. Organizatorzy do³o¿± wszelkich starañ o jak najwiêksze powiêkszenie puli nagród.
4. Dekoracja zwyciêzców oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê na podium maratoñskim ok. godz. 11.30.
5. Nagrody nie dubluj± siê.

VI. Postanowienia koñcowe:
1. Parkingi, szatnie, natryski, parkingi zgodne z regulaminem maratonu .
2. Organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za kontuzje i urazy odniesione podczas imprezy.
3. Bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
4. Organizatorzy gwarantuj± 60 pakietów startowych i 70 medaliOrganizatorzy:

Piotr Kuszyk
Damian Podstawczuk
Piotr Barylak
_________________Rozpoczêcie sezonu startowego w Polsce, dodam, ¿e w tym mie¶cie odbywa³y siê pierwsze maratony na rolkach.
Organizatorami s± osoby, które je¿d¿± na rolkach i udzielaj± siê w naszym ¶wiecie wrotkarskim ;)

Dodam, ¿e bêd± równie¿ startuj±cy z takich miast jak:

Rybnik, Poznañ, Warszawa, Wroc³aw, Gdañsk (je¶li omin±³em jakie¶ miasto - z góry przepraszam.

Pamiêtajcie - to nie tylko zawody, to przede wszystkim przednia zabawa! :)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Dębno lubuskie 15.04.2007 - zawody 19 Kwi 2007 20:43 #4696

 • Zico
 • Zico's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Posty: 108
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1